ചുവടെ ഒരു ഐക്കൺ -ക്ലിക്ക് ഇമേജ് നിർമ്മിക്കൽ:

കല വിൽപ്പനയ്ക്ക്:

ടാബർനാസ്, സ്പെയിൻ -ഡെർട്ട് ഹെർമിറ്റേജ് ഐക്കണുകൾ:

കനേഡിയൻ ശിൽ‌പി തിമോത്തി ഷ്‌മാൾ‌സ് മേരി ക്ലോസ്കയെ അവളുടെ ഐക്കണുകളിൽ അഭിമുഖം നടത്തുന്നു