സംവാദം #1 - ഇരുട്ട്, നിശ്ചലത, നിശബ്ദത

സംവാദം #2: ദിവ്യബലി, കുമ്പസാരം, കുരിശ്

സംവാദം #3: ലിറ്റിൽനെസ് ആൻഡ് ദി ക്രോസ്

സംവാദം #4: ഇണയുടെ സ്നേഹവും കുരിശും

സംവാദം #5: പുനരുത്ഥാനം ("യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒരു പൂന്തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു...")