ക്രൂശിത സ്നേഹത്തിന്റെ മിഷനറി ഹെർമിറ്റ്

ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ്.

അത് എപ്പോൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കാണാൻ ദയവായി പിന്നീട് പരിശോധിക്കുക. ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ!